Proces recenzji

Recenzowane (zgodnie z modelem peer review) są artykuły w działach Zbliżenie i Panorama, które są głównymi działami pisma (od 30 do 50% liczby artykułów, ok. 50% objętości pisma). Każdy artykuł ocenia dwoje recenzentów. Redakcja zapewnia pełną anonimowość recenzentom i autorom recenzowanych artykułów, również w przypadku gdy publikowany jest tekst redaktora lub redaktorki pisma.

Wśród recenzentów są polscy i zagraniczni uczeni, wybitni specjaliści w różnych domenach badania kultury wizualnej. Gwarantem merytorycznej jakości kwartalnika jest także Rada Naukowa, do której przyjęli zaproszenie znakomici badacze z Polski i ze świata.

Recenzenci artykułów publikowanych w „Widoku” zobowiązani są do powiadomienia Redakcji w przypadku zaistnienia konfliktu interesów.

Artykuły zgłaszane do publikacji powinny być zgodne z zakresem tematycznym pisma, a także spełniać wymagania formalne.

Kryteria oceny artykułu są sformułowane w formularzu recenzyjnym o następującej strukturze:

  1. Czy tekst wnosi nową jakość do badań nad opisywanym zjawiskiem?
   • pod względem metodologicznym
   • W wyborze pola badwczego
   • w sposobie prezentacji problemu
   • w proponowanej interpretacji
   • pod względem metodologicznym
   • z innych względów (proszę wymienić poniżej)
  2. Jakie są walory tekstu?
  3. Jakie są wady tekstu?
  4. Czy tekst jest dobrze skonstruowany? Czy jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?
  5. Czy artykuł dobrze wykorzystuje literaturę przedmiotu?
  6. Czy tekst mógłby zostać skrócony bez szkody dla wywodu? Jeśli tak, to w których partiach?
  7. Czy materiał ilustracyjny (jeśli takowy występuje) jest trafnie dobrany i wykorzystany?
  8. Dalsze uwagi.

Każda recenzja kończy się wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku (z ewentualnymi poprawkami) bądź jej odrzuceniu. Recenzje mają charakter rekomendacji. Ostateczna decyzja – zarówno co do konkretnych poprawek, jak i publikacji – należy do redakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której artykuł został negatywnie oceniony przez dwoje recenzentów – wówczas konieczna jest dopuszczająca trzecia recenzja zewnętrzna. 

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów bez przekazania ich do recenzji (desk reject).

Lista recenzentów

Irena Grudzińska-Gross

Instytut Slawistyki PAN academia.edu

Marc Herbst

Center for Cultural Studies, Goldsmiths, University of London academia.edu researchgate.net

Karolina Kosińska

Instytut Sztuki PAN academia.edu

Andrzej Leśniak

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Historyk sztuki, filozof. Laureat organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki konkursu im.ks. prof. Szczęsnego Detloffa na najlepszą pracę naukową młodego historyka sztuki (2009). Autor książek: Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy (2013), Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki (2010), Topografie doświadczenia: Maurice Blanchot i Jacques Derrida (2003).

Roma Sendyka

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Wykładowczyni w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim.  Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), Od kultury ja do kultury siebie (2015), współredaktorka kilku tomów na temat badań pamięci. W 2011 uczyła na University of Chicago. Kieruje grantem „Awkward Objects of Genocide” (TRACES, Horyzont 2020) oraz zespołem badawczym realizującym grant „Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa” (NPRH).