Proces recenzji

Recenzowane (zgodnie z modelem peer review) są artykuły w działach Zbliżenie i Panorama, które są głównymi działami pisma (od 30 do 50% liczby artykułów, ok. 50% objętości pisma). Każdy artykuł ocenia dwoje recenzentów. Redakcja zapewnia pełną anonimowość recenzentom i autorom recenzowanych artykułów, również w przypadku gdy publikowany jest tekst redaktora lub redaktorki pisma.

Wśród recenzentów są polscy i zagraniczni uczeni, wybitni specjaliści w różnych domenach badania kultury wizualnej. Gwarantem merytorycznej jakości kwartalnika jest także Rada Naukowa, do której przyjęli zaproszenie znakomici badacze z Polski i ze świata.

Recenzenci artykułów publikowanych w „Widoku” zobowiązani są do powiadomienia Redakcji w przypadku zaistnienia konfliktu interesów.

Artykuły zgłaszane do publikacji powinny być zgodne z zakresem tematycznym pisma, a także spełniać wymagania formalne i etyczne.

Kryteria oceny artykułu są sformułowane w formularzu recenzyjnym o następującej strukturze:

  1. Czy tekst wnosi nową jakość do badań nad opisywanym zjawiskiem?
   • pod względem metodologicznym
   • W wyborze pola badwczego
   • w sposobie prezentacji problemu
   • w proponowanej interpretacji
   • pod względem metodologicznym
   • z innych względów (proszę wymienić poniżej)
  2. Jakie są walory tekstu?
  3. Jakie są wady tekstu?
  4. Czy tekst jest dobrze skonstruowany? Czy jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?
  5. Czy artykuł dobrze wykorzystuje literaturę przedmiotu?
  6. Czy tekst mógłby zostać skrócony bez szkody dla wywodu? Jeśli tak, to w których partiach?
  7. Czy materiał ilustracyjny (jeśli takowy występuje) jest trafnie dobrany i wykorzystany?
  8. Dalsze uwagi.

Każda recenzja kończy się wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku (z ewentualnymi poprawkami) bądź jej odrzuceniu. Recenzje mają charakter rekomendacji. Ostateczna decyzja – zarówno co do konkretnych poprawek, jak i publikacji – należy do redakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której artykuł został negatywnie oceniony przez dwoje recenzentów – wówczas konieczna jest dopuszczająca trzecia recenzja zewnętrzna. 

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów bez przekazania ich do recenzji (desk reject).