Redakcja

Katarzyna Bojarska

SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

Ur. 1981. Adiunkt w katedrze kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie. W latach 2008-2012 asystent a w latach 2012-2019 adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, członkini Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy, tłumaczka m.in. książki Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (Warszawa 2012). Redaktorka i jedna z tłumaczek książki Ernst van Alphen, Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt (Kraków 2019). Stypendystka Fulbrighta, NPRH, NCN i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Aktualnie realizuje projekt badawczy RePAST w ramach Horizon2020.  

Iwona Kurz

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej

Ur. 1972. Wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka książek Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017) oraz Kultura wizualna w Polsce (2017, dwa tomy), redaktorka tomu Film i historia (2008), współredaktorka Antropologii ciała (2008) oraz Antropologii kultury wizualnej (2012). Więcej: http://uw.academia.edu/IwonaKurz

Paweł Mościcki

Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk academia.edu

Ur. 1981. Filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Interesuje się współczesną filozofią, różnymi dziedzinami sztuki (literatura, teatr, kino, sztuki wizualne) a także krytycznymi dyskursami politycznymi. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010) i Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015), Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego (2016), Migawki z tradycji uciśnionych (2017), Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości (2017), Lekcje futbolu (2019). Prowadzi też bloga: pawelmoscicki.net.

Krzysztof Pijarski

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi http://pijarski.art.pl

Artysta posługujący się medium fotografii, Adiunkt w łódzkiej Szkole Filmowej, historyk sztuki. Stypendysta m.in. Fulbrighta na Johns Hopkins University w Baltimore (2009-2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Shpilman Institute of Photography; kierownik i wykonawca grantów Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dąży do wypracowania przekonujących wizualnych form myślenia. Jako artysta skupia się na estetycznym – to znaczy zmysłowym – wymiarze tego, co poznawcze, polityczne, etyczne, tworząc wizualne archeologie instytucji i dyskursów, biografie ludzi i rzeczy.

Autor monografii poświęconej modernizmowi widzianemu przez pryzmat figury Michaela Frieda oraz fotografii jako technologii, która całkowicie zmieniła nasze rozumienie sztuki (Archeologia modernizmu. Michael Fried i nowoczesne doświadczenie sztuki, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, 2017) oraz (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (2013). Redaktor tomów Object Lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record” (2017) i Archiwum jako projekt (2011). W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie.

Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Jego projekt Żywoty nieświętych został zaprezentowany w C/O Berlin.

Dorota Sosnowska

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski academia.edu

Ur. 1982. Adiunktka w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW. Autorka książki Królowe PRL. Sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Nininy Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości (WUW 2014). Brała udział w międzynarodowym projekcie naukowym dotyczącym dokumentacji teatru i performansu European Collected Library of Artistic Performormance (ECLAP) oraz w projekcie Źródła i mediacje (środki NPRH). Aktualnie pracuje przy projekcie Performanse pamięci (NCN) oraz Maska w kulturze współczesnej Europy (NCN). Publikuje artykuły w polskich i zagranicznych pismach naukowych takich jak „Performance Research” czy czeskie „Theatralia”. Jest współredaktorką książki Robotnik. Performanse pamięci (Instytut Teatralny/KiP, 2017). Aktualnie pracuje nad zagadnieniem konceptualizacji ciała w sztuce i teatrze długich lat 90’ w Polsce. Jest współkierującą grupą roboczą Historiography w ramach International Federation for Theater Research. W latach 2009-2011 pracowała w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy.

Magda Szcześniak

Instytut Kultury Polskiej UW academia.edu

Ur. 1985. W kwietniu 2015 roku w Instytucie Kultury Polskiej UW obroniła doktorat "Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku". Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Kontekstach”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich” i na "Dwutygodnik.com". Stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies), Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium w latach 2013-2015 oraz Sonata w latach 2018-2021) oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2017-2020. Laureatka Nagrody Naukowej "Polityki" 2017. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Fundacja Bęc Zmiana 2016). Interesuje się kulturą wizualną, teorią queer, polską transformacją ustrojową po 1989 roku, polityką tożsamościową, teoriami marksistowskimi.

Krzysztof Świrek

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski academia.edu

Ur. 1985. Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, gdzie w 2016 roku obronił doktorat. Interesuje się teoriami ideologii, władzy symbolicznej i klas społecznych. Wykłada klasyczne teorie socjologiczne, prowadził seminaria o koncepcjach nowoczesności i psychoanalitycznej analizie władzy. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Societas/Communitas”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Autor książki Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy (2018). Badacz w projekcie RePast (2018-2019), kierownik grantu finansowanego w ramach programu Miniatura NCN (2019). Jako krytyk filmowy współpracował z miesięcznikiem „Kino” i pismem „Dwutygodnik.com”.

Łukasz Zaremba

Instytut Kultury Polskiej UW

Ur. 1983. Badacz wizualności, tłumacz, kurator. Wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki Obrazy wychodzą na ulice (2018). Interesuje się teoriami kultury wizualnej i metodologią badań wizualnych.  Laureat Stypendium FNP START 2012 i START 2013 i stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2016 - 2019. Współtłumacz książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji (2009), tłumacz książki W.J.T. Mitchella Czego chcą obrazy? (2013), Nicholasa Mirzoeffa, Jak zobaczyć świat (2016) i Hito Steyerl, Wyklęty lud ekranu oraz wielu innych tekstów z kultury wizualnej. Współredaktor podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (2012) i tomów Kultura wizualna w Polsce (2017). 

orcid.org/0000-0001-6945-7082

Agata Zborowska

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski academia.edu

Ur. 1986. Kulturoznawczyni, historyczka kultury. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autorka książki Życie rzeczy w powojennej Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019). W 2019 roku Post-doc fellow na University of Chicago. Prowadziła badania na Indiana University Bloomington (2016), University College London (2014) i Carleton University in Ottawa (2011). Laureatka indywidualnych grantów naukowych PRELUDIUM (2015–2019) i ETIUDA (2017–2018) Narodowego Centrum Nauki. Laureatka nagrody im. prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald (2019) za wybitną pracę doktorską poświęconą współczesności w dziedzinie humanistyki. Pracowała w projekcie “Re-Past – Revisiting the Past, Anticipating the Future” realizowanym w ramach programu Horizon 2020 (2018–2019). Interesuje się teorią rzeczy i afektów, teorią krytyczną, historią kultury XX wieku. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Czasie Kultury”, „Fashion Theory”, „Critical Studies in Fashion and Beauty”. 

Korekta

Justyna Chmielewska

Instytut Sztuki PAN

Antropolożka, turkolożka, redaktorka, rowerzystka. Autorka artykułów, recenzji i fotoesejów publikowanych m.in. w „Kontekstach”, „Nowych Książkach”, „Notesie na 6 tygodni”, „Widoku”, „Dzienniku Opinii”, „(op.cit.,)” i „Kulturze Liberalnej”.

Julia Odnous

Ur. 1985. Redaktorka i fotoedytorka. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW. 

Darren Durham

Korektor języka angielskiego, mieszka w Polsce. Współpracował między innymi z HBO, Ossolineum (w tym Muzeum Pana Tadeusza), BWA Wrocław, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (w tym Fabryką Schindlera), Fundacją Kulik-KwieKulik, Akademią Muzyczna w Krakowie, Małgorzatą Rejmer oraz „Glissando”.

Alasdair Cullen

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski

Alasdair ukończył rusycystykę oraz studia filmowe i telewizyjne na Uniwersytecie w Glasgow w 2003 roku. W Polsce mieszka od 2005 roku, jest wykładowcą na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim, poza tym tłumaczy z języka polskiego i rosyjskiego oraz wykonuje korektę tekstów w języku angielskim.