Przesyłanie tekstów

Artykuły w formacie .odt, .doc lub .docx należy przesyłać na adres e-mailowy redakcja@pismowidok.org.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów zgodnych z profilem pisma oraz spełniających podane tu wymogi formalne. Zgłoszenia przesłane w inny sposób, niezgodne z podaną konwencją redakcyjną lub niezawierające niezbędnych załączników nie będą przyjmowane.

Redakcja podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu recenzji i ewentualnej redakcji na podstawie pełnego zgłoszenia. Nie oceniamy abstraktów ani pomysłów na artykuł. Ich pozytywna konsultacja nie oznacza przyjęcia artykułu do druku.

UWAGA! Przesłanie tekstu oznacza zgodę na jego publikację na warunkach zgodnych z polityką autorską pisma.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów/autorek za zgłoszenie i publikacje artykułów. 

Wytyczne dla autorów

 • Przyjmujemy artykuły o objętości od 0,5 do 1 arkusza (arkusz: 40 tys. znaków ze spacjami). W przypadku recenzji (dział „Migawki”) długość tekstu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza.

  Format tekstu: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., justowanie obustronne.

  Tytuły filmów i tekstów należy zaznaczyć kursywą. Wyjątkiem są tytuły czasopism: druk prosty, w cudzysłowie.

  Wyrażenia obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą, a podkreślenia – drukiem rozstrzelonym (3 pkt.).

  W datach nazwy miesięcy powinny być podane słowami (np. 23 stycznia 2013), dziesiątki lat oznaczane cyframi z kropką (np. lata 60. XX wieku).

  Krótkie cytaty (do 250 znaków) powinny być włączone w tekst i wyodrębnione za pomocą cudzysłowu (bez kursywy). Dłuższe cytaty, stanowiące autonomiczny fragment, należy wyodrębnić, tworząc osobny akapit, bez cudzysłowu, czcionką 11 pkt. z pojedynczą interlinią.

  Wszędzie, gdzie to możliwe, prosimy o podawanie łączy URL.

  Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieścić na dole strony.

  Obowiązująca konwencja:

  • pełne imię i nazwisko autora/autorów, inicjał imienia redaktora, tłumacza, autora wstępu itp.;

  • pełny tytuł;

  • podajemy zarówno pełną nazwę wydawnictwa, jak i miejsce wydania;

  • tytuł od śródtytułu oddziela kropka;

  • w odesłaniach do utworów cytowanych następujących po sobie stosujemy formę łacińską „Ibidem”, w przypadku autorów idem/eadem;

  • w przypadku artykułów z czasopism lub tomów zbiorowych podajemy strony;
  • w odniesieniach do utworów cytowanych, oddzielonych innymi przypisami, stosujemy wielokropek.

  Przykłady:

  - publikacja zwarta:

  Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 35.

  - artykuł, rozdział w książce:

  Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Doktor Faust – prawda i zmyślenie, w: eaedem, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 119–126.

  Justin London, Leitmotifs and Musical Reference in the Classical Film Score, w: Music and Cinema, red. J. Buhler, C. Flinn, D. Neumayer, Wesleyan University Press, Hanover–London 2000, s. 91.

  - artykuł w czasopiśmie:

  Børge Trolle, Świat Carla Dreyera, przeł. W. Wertenstein, „Film na Świecie” 1956, nr 6, s. 12–18.

  Dorota Jarecka, Chopin od przodu i z boku, „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2010, s. 9.

  - odesłanie do źródła internetowego wymaga podania autora, tytułu tekstu, nazwy strony / tytułu „portalu” (wszystkie części dużą literą), daty publikacji, adresu dostępu oraz daty dostępu.

  Dorota Jarecka, Chopin od przodu i z boku, „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2010, http://wyborcza.pl/1,75475,7643997,Chopin_od_przodu_i_z_boku.html, dostęp 11 grudnia 2012.

  W przypadku dzieł już cytowanych:

  - rozdzielonych innymi przypisami

  Justin London, Leitmotifs and Musical Reference..., s. 98.

  - następujących po sobie:

  Ibidem, s. 102.

 • Poza artykułem zgłoszenie powinno zawierać:

  • Krótki biogram w języku polskim i angielskim (max. 400 znaków): imię i nazwisko autora / autorów, adres e-mail, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia / afiliacja, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje, ew. łącze do biogramu w sieci;
  • Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (max. 1000 znaków): ogólny opis problematyki poruszanej w tekście, przyjęta metodologia badań i najważniejsze tezy;
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
  • Bibliografię (spis cytowanych opracowań w konwencji zgodnej z the Chicago Manual of Style);
  • Ilustracje wraz z wskazaniem ich źródła / właścicieli praw.
 • Autorzy przekazujący ilustracje powinni wskazać właścicieli praw do nich i warunki zgody na publikację.
  Ilustracje powinny być także właściwie opisane według wzoru:

  William Hernett, List artysty, 1879. Olej na płótnie. The Metropolitan Museum of Art, New York

  Widok wystawy Farba znaczy krew. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Fot. Krzysztof Pijarski 

 • Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy artykuł spełnia wskazane tu kryteria. Ich spełnienie jest warunkiem opublikowania tekstu:

  • Artykuł nie był wcześniej publikowany ani zgłoszony do innego pisma.
  • Artykuł został zapisany w jednym z programów: OpenOffice lub Microsoft Word.
  • Tekst stosuje się do wskazówek dla autorów, między innymi: interlinia 1,5; czcionka Times New Roman 12 pkt; justowanie obustronne; rozstrzelenie zamiast kursywy.
  • Artykułowi towarzyszą wszystkie niezbędne załączniki (biogram i abstrakt w dwu wersjach językowych, słowa kluczowe, bibliografia zgodna z the Chicago Manual of Style oraz ew. ilustracje).