Polityka Open Access

Widok udostępnia swoją zawartość na zasadach wolnego dostępu, wychodząc z założenia, że upowszechnianie wyników badań naukowych szerokiej publiczności umożliwia i ułatwia nieskrępowaną i nieograniczoną wymianę wiedzy. Ponadto, badania naukowe oraz ich upowszechnianie i popularyzacja są finansowane ze środków publicznych, toteż dostęp do nich nie powinien wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Zasady etyczne

Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Dokładamy wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. W przypadku podejrzenia lub ujawnienia nieetycznego zachowania – jak plagiat, fałszowanie danych, ponowna publikacja wydanej uprzednio pracy bądź jej części, ghostwriting i guest authorship – Redakcja zwróci się z prośbą o wyjaśnienia i podejmie odpowiednie kroki przewidziane w takich sytuacjach, co może oznaczać odrzucenie artykułu, odmowę publikacji innych tekstów autora/autorki, zawiadomienie jednostki naukowej autora/autorki i innych instytucji naukowych oraz upublicznienie sytuacji.

Polityka prywatnści /RODO

Wszystkie dane osobowe, w tym dane kontaktowe, przekazywane redakcji wykorzystywane są jedynie do bieżącej obsługi pisma i kontaktu z autorami. Nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do tekstów pozostają przy autorach. Wysyłając artykuł do publikacji, autor/ka udziela redakcji pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” jednorazowej, niewyłącznej licencji do jego publikacji na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tej stronie. Jeśli artykuł zostanie opublikowany w piśmie „Widok”, autor/ka udziela redakcji zgodę na jednorazową publikację artykułu w ewentualnej antologii tekstów pisma.

Autorzy zobowiązują się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Zachęcamy wszystkich autorów do publikowania tekstów na jednej z licencji „Creative Commons”.