Etyka wydawnicza

Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

„Widok” przyjmuje jedynie artykuły dotychczas nieopublikowane i nie złożone do publikacji w innym czasopiśmie. Nieetyczne praktyki (np. ghostwriting, guest authorship lub plagiat) nie są akceptowane. W artykułach publikowanych w „Widoku” powinna zostać zawarta informacja o źródle finansowania badań. 

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. W przypadku podejrzenia lub ujawnienia nieetycznego zachowania – jak plagiat, fałszowanie danych, ponowna publikacja wydanej uprzednio pracy bądź jej części, ghostwriting i guest authorship – Redakcja zwróci się z prośbą o wyjaśnienia i podejmie odpowiednie kroki przewidziane w takich sytuacjach, co może oznaczać odrzucenie artykułu, odmowę publikacji innych tekstów autora/autorki, zawiadomienie jednostki naukowej autora/autorki i innych instytucji naukowych oraz upublicznienie sytuacji.


Czasopismo nie pobiera opłat od autorów/autorek za zgłoszenie i publikacje artykułów. Obowiązki redaktorek i redaktorów

 • Dostarczenie wskazówek dla autorów w zakresie przygotowania i przesłania artykułów
 • Jasne komunikowanie standardów i zasad redakcyjnych
 • Sformułowanie i upublicznienie polityki w zakresie konfliktu interesów dotyczącego wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji, w tym redaktorów, autorów i recenzentów
 • Staranne sprawdzenie każdego zawiadomienia o nieetycznym zachowaniu w związku podejrzeniem wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych
 • Informowanie odpowiednich instytucji o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących niewłaściwego postępowania
 • Wybór recenzentów na podstawie zgodności treści artykułu z ich kompetencjami, wiedzą i zainteresowaniami badawczymi
 • Ustanowienie procedury recenzji zapewniającej jej poufność i dokładanie starań o zapewnienie jej terminowości

Procedura w przypadku podejrzenia wystąpienia niedozwolonej praktyki

Każdy może powiadomić redakcję czasopisma o podejrzeniu wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych, a także o piractwie i plagiacie. Jeżeli powiadomienie odnosi się do artykułu będącego w trakcie recenzji, procedura recenzyjna zostaje zawieszona. Recenzentka jest informowana o zawieszeniu. Wszelkie zawiadomienia o niedozwolonych i nieetycznych zachowaniach w zakresie badań i publikacji naukowych rozpatruje redakcja czasopisma. Dochodzenie obejmuje analizę zawiadomienia, weryfikację podstaw oskarżenia, prośbę o wyjaśnienie lub doprecyzowanie (w razie potrzeby), poinformowanie autora/autorki o zarzutach wobec jego/jej pracy, analizę otrzymanych wyjaśnień oraz, w uzasadnionych przypadkach, zgłoszenie nieprawidłowości do odpowiednich instytucji lub organów. Obejmują one: bezpośredniego przełożonego autora, kierowniczki jednostki/instytucji, komisję etyczną właściwą dla danej dyscypliny, instytucję finansującą.

Obowiązki autorek i autorów

 • Autorki i autorzy powinny dostarczyć tylko oryginalne artykuły, które nie są zgłoszone do publikacji lub opublikowane w innym czasopiśmie lub publikacji książkowej, niezależnie od języka publikacji, w całości lub we fragmentach
 • Autorzy i autorki są odpowiedzialni za prezentowanie swoich badań w artykule w sposób rzetelny, uczciwy i bezpośredni, bez fabrykowania lub manipulowania danymi, ukrywania istotnych faktów lub danych, a także źródła finansowania i autorstwa

Wskazanie autorów i innych osób zaangażowanych w badania i/lub powstawanie artykułu jest obowiązkiem osób, które wykonały pracę badawczą (badaczy), a nie osób, które publikują dzieło (redaktorzy, wydawcy). Badaczki powinny ustalić, które osoby wniosły wystarczający wkład w pracę, aby uzasadnić uznanie ich jako autorów artykułu. Osoby, które wniosły wkład w badania lub tworzenie artykułu, ale których wkład nie był na tyle duży, aby uzasadnić autorstwo, powinny być wskazane w podziękowaniach.

Obowiązki recenzentek i recenzentów

 • Terminowe dostarczenie pisemnej, bezstronnej, merytorycznej recenzji zawierającej informacje o wartości naukowej artykułu wraz z uzasadnieniem końcowej oceny
 • Ocena rzetelności, oryginalności i jasności artykułu oraz jego doniosłości naukowej i możliwości zainteresowania czytelników czasopisma
 • Utrzymanie poufności procesu recenzji: nieujawnianie i nieomawianie z osobami trzecimi informacji dotyczących recenzowanego artykułu i jego treści
 • Poinformowanie redakcji o potencjalnym osobistym lub finansowym konflikcie interesów i rezygnacja z wykonania recenzji, jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu
 • Ocena wartości naukowej, oryginalności i zakresu artykułu; wskazanie obszarów wymagających poprawy; rekomendowanie akceptacji, poprawienia lub odrzucenia artykułu wg przyjętej w redakcji skali oceny
 • Wskazanie wszelkich podejrzeń natury etycznej, takich jak znaczne podobieństwo między recenzowanym artykułem a innym tekstem już opublikowanym lub złożonym do recenzji w innym czasopiśmie

Polityka prywatnści /RODO

Wszystkie dane osobowe, w tym dane kontaktowe, przekazywane redakcji wykorzystywane są jedynie do bieżącej obsługi pisma i kontaktu z autorami. Nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.