Podstawową formą działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest wydawanie pisma naukowego Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”. Zaczęło się ono ukazywać w 2013 roku na kanwie zawiązania bliskiej współpracy kilku grup młodych badaczy oraz w wyniku realizacji projektu badawczego:

  • Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu na Rzecz rozwoju Humanistyki — nr projektu 21 H 11 011 80 (moduł 2.1, 2012-2014) — postawił sobie za cel krytyczną i teoretyczną refleksję nad pojęciem archiwum, w tym nad kwestiami pamięci, historii, reprezentacji, utopii na skrzyżowaniu różnych metodologii: punktem wyjścia stały się tu nauki o literaturze i kulturze, które wprowadzono w twórczy dialog z tymi dyscyplinami i przestrzeniami refleksji, gdzie studia nad archiwum były w ostatnich latach wyraźnie obecne i zaczęły się dynamicznie rozwijać. W ramach projektu zainicjowano współpracę badaczy i twórców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje w ramach nauk humanistycznych, zajmujących się szeroko pojętą problematyką archiwalną. W kontekście krytycznej refleksji nad przeszłością „archiwum” jest nie tylko jednym z najistotniejszych pojęć dla teorii i praktyki (artystycznej i badawczej), ale również kluczem do metarefleksji rozmaitych dyscyplin, do przemyślenia na nowo krytycznej historii literatury, sztuki, czy refleksji historycznej w ogóle w ramach instytucji naukowej.

Pierwszy skład redakcji tworzyli Katarzyna Bojarska, Iwona Kurz, Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski, Magda Szcześniak, Tomasz Szerszeń i Łukasz Zaremba. Projekt graficzny opracowal Tomasz Glowacki (wówczas poważnestudio), za stronę programistyczną odpowiedzialny był Sylwester Ślósarski. 

Pismo jest afiliowane przy trzech instytucjach akademickich:

Logotyp Szkoły Filmowej w Łodzi


W latach 2013-2021 „Widok” był afiliowany przy
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Error