Archeologiczna proteza

Ruina (…) natomiast jest znakiem, że w szczątkach dzieła sztuki poczęły działać inne, pochodzące od natury siły i formy, a w rezultacie to, co w ruinie jeszcze żyje ze sztuki, i to, co już żyje w niej z natury, staje się nową całością, tworzy pełną charakteru jedność.

Georg Simmel1


W dobie zintensyfikowanej troski i opieki nad zabytkami (heritagization)2, wobec pragnienia zatrzymania procesów starzenia i niszczenia, teza Simmla, osadzona w nostalgicznej estetyce ruin, co najmniej częściowo traci znaczenie i aktualność. Zwraca jednak zwraca uwagę na długotrwałe dążenie, by ruinę czy fragment, obiekt zniszczony w wyniku działań ludzkich i nieludzkich, często zachodzących w rejestrze długiego trwania, rozpatrywać jako całość, proponując ich wielorakie rekonstrukcje i projektując różnego rodzaju uzupełnienia. Jak dziś, w dobie hegemonii technologii, rozumie się jedność i kompletność zabytków kultury i sztuki? Jak dokonuje się uzupełnień zrujnowanych obiektów ważnych z perspektywy studiów nad dziedzictwem kulturowym?

Interesuje mnie właśnie owo poszukiwanie kompletności i dążenie do rekonstruowania całości w archeologii i muzeach, realizowane przede wszystkim na wystawach. W centrum prezentowanej analizy stawiam pojęcie archeologicznej protezy, które rozumiem szerzej aniżeli substytut, sztuczne uzupełnienie w miejscu straty lub braku3. Termin ten zastosuję wobec eksponatów prezentowanych w Galerii Archaicznej w nowym muzeum Akropolu w Atenach, gdzie antyczne rzeźby zostały uzupełnione o konstrukcyjne szkielety. Ten zabieg uznaję za nowatorski wobec tradycyjnych prezentacji rzeźb w muzeach archeologicznych hołdujących schematom typologicznym niejako narzucającym spojrzenie na artefakty lub ich fragmenty jako elementy estetycznego ciągu ilustrującego następstwo czasu (narodziny, rozwój i upadek kultur), odzierającego obiekty z ich wieloznaczności, mikrohistorii, bez dalszych odsyłaczy zachęcających do refleksji nad przeszłością4. Proponowany termin pozwoli mi zatem zastanowić się nad symbolicznym wyjściem działań rekonstrukcyjno-konserwatorskich poza „miękkie” narracje tradycyjnych muzeów w stronę „twardej” nauki operującej w domenie materialnych interwencji konserwatorskich i cyfrowych suplementów. Sugerować będę, że prezentowanie współczesnych działań konserwatorskich wsparte technologicznie, oferujące nowy repertuar wizualny dla poszarzałych, delikatnych i zdestruowanych fragmentów, oddaje współczesny Zeitgeist, poszukiwanie kompletności i protetyzowanie tego, co niepełne, nie tylko w muzeum pod Akropolem, ale szerzej – w studiach nad dziedzictwem.

Proteza: figura, proces, metafora, suplement

Kulturowe studia nad protezami zainaugurowano w latach 90. ubiegłego wieku. Ich pionierem był David Wills, który pojęcia użył jako figury interpretacyjnej w badaniach nad literaturą i sztuką. Jego książka Prosthesis oferuje rozumienie protezy jako złączenia (juncture)5, odnośnika, który łączy binaryzmy (cielesny/technologiczny, ludzki/nieludzki, swój/obcy)6, powstaje pomiędzy potrzebnym urządzeniem a zamierzoną „sztuczką”7, rozpraszając uwagę, która nie kieruje się już ku brakowi, ale ku uzupełnieniu. Wills pisze:

proteza jest sztucznym urządzeniem, fabrykatem. Jej sztuczność implikuje powiązania z techneconstructum, ze wszystkim, co zależy nie od boskiej, lecz od ludzkiej woli. (…) Przede wszystkim ten sztuczny wynalazek jest odczytywany jako wypaczenie ludzkich zdolności promujące fałszowanie, podrabianie; tym samym kieruje uwagę na rodzaj super-człowieczeństwa lub super-naturalną arogancję człowieka jako wynalazcy; po drugie, sztuczność protezy jest przeciwna mechanice człowieka, jej automatyzm zagraża człowiekowi, w tym sensie, że może ona funkcjonować poza jego kontrolą; wreszcie, przez faktyczność i factum, oznacza ona kult obiektu, który reprezentuje i zastępuje boski wynalazek [ludzkie ciało, fragment ludzkiego ciała – dopisek M.S.], a zatem staje się fetyszem8.

Willsa interesuje przede wszystkim sprawczość protezy, dlatego promuje czynnościowe rozumienie tego terminu, wprowadzając czasownik „protetyzować” (prothetize).

Do jego dorobku nawiązują Katherine Ott, David Serlin i Stephen Mihm, redaktorzy tomu Artificial parts, practical Lives: modern histories of prosthetics. Ott we wprowadzeniu do książki, łączy protezę z horyzontem studiów nad technologią, cyborgizacją9, odwołując się do klasycznego tekstu Donny Haraway, Manifestu Cyborga10. Ott wskazuje, że kategoria służy do sondowania somatycznych i poznawczych dysonansów między naturalnym ciałem a sztucznym dodatkiem (appendage), fetyszem czy obiektem. Jednak Ott proponuje, by rozszerzyć repertuar studiów nad protezami o refleksje dotyczące dominacji, polityki czy cywilizowania11, które powinny zaczynać się od rozumienia ciała jako projektu inżynieryjnego podatnego na różnego rodzaju biopolityczne praktyki12.

Proteza wychodzi jednak poza horyzont cielesności i bywa stosowana w studiach nad sztuką, czego dowodzą badania Celii Lury13 czy Hala Fostera14. Użycie kategorii protezy służy badaczom do studiowania reprodukcji, fetyszy czy roli technologii w sztuce. I tak Lury na przykładzie fotografii śledzi postpluralistyczne społeczeństwo, konstruujące kulturę protetyczną poprzez technologiczne ulepszenia, które pozwalają nam na większą ekspresję. Foster stosuje kategorię protezy inaczej – posługując się Freudowską analogią człowieka technologicznego jako boga, sugeruje, że artyści nowocześni traktowali sztukę jako element zwiększający możliwości cielesne, a nawet prowadzący do transcendencji. Takiemu rozumieniu sprzeciwiają się historycy i literaturoznawcy śledzący znaczenie i rolę protez w kulturze15, a także transhumaniści – by przywołać Vivian Sobchack, której zdaniem proteza, a nie instrumentalna metafora protezy, wskazuje na udoskonalenie pozwalające przekroczyć swoje rzekomo istotowe ograniczenia16. W odwołaniu do studiów Lury i Willsa, ci krytycy proponują, by rozumieć protezę zgodnie z jej etymologicznym pochodzeniem, jako dodatek, suplement, zamiennik zapraszający do refleksji nad językiem i materialnością, wcielonym i wyimaginowanym światem. Pytają o to, jak proteza „działa”, jak protetyzuje rzeczywistość, czy leczy, chroni, rekonstruuje czy konstruuje?17

W swojej analizie zamierzam podjąć powyższe pytanie postawione przez Chloe Porter, Katie L. Walter i Margaret Healy, pytając, co proteza „robi” z rzeczywistością. Odwołując się do studiów nad technologią Bernarda Stieglera, będę pytać, co proteza pro-ponuje18. Podążam tu za Stieglerowskim rozumieniem protezy jako niesamowitego (unheimlich) dodatku wskazującego na niekompletność, ale jednak umieszczonego przed nami (Vorhanden), sugerując, że braków niegdyś nie było19. Szymon Wróbel, interpretując Stieglera, wskazuje, że protezy pełnią też funkcję podtrzymywania pamięci:

funkcjonują jako materialne i znaczące ślady przeszłości oraz jako formy kolektywnej pamięci. Technika jest głównym nośnikiem pamięci. Odsyłanie i odraczanie, a może nawet samo różnicowanie dokonują się dzięki technice. Dystynktywną cechą ludzi stanie się zdolność do zachowywania przeszłości w formie znaczeń osadzonych w materialności protez technicznych20.

W interpretacji Wróbla splatają się zatem wątki istotne dla rozważań nad archeologiczną protezą – obecną, daną nam rzeczą z przeszłości, która ulega technicznemu uzupełnieniu, aktowi protetyzowania. Ważnym tropem zasygnalizowanym przez Wróbla jest rola techniki jako nośnika pamięci21. Analizując archeologiczne protezy, ilustrowane w tym tekście eksponatami z nowego muzeum pod Akropolem, będę rozumieć technologię i technikę jako sposoby (re)konstruowania pamięci. Archeologiczna proteza, odsyłając do braków i ubytków, jednocześnie kieruje ku kompletności osiąganej dzięki swojemu technicznemu i technologicznemu charakterowi. Przekracza zatem rozumienie proponowane przez nielicznych archeologów: nie jest tylko subsytutem, oferuje „przedłużenie”, zwiększa możliwości, łączy – wreszcie – to, co wyobrażone i to, co obecne.

Archeologiczne protezy w New Acropolis Museum

Narracje opartą o wcielone, materialne protezy archeologiczne oferuje obecnie nowe muzeum otwarte u stóp ateńskiego Akropolu. Muzeum było dotychczas przede wszystkim tematem gorących debat poświęconych dekonstruktywistycznemu projektowi Bernarda Tschumiego. Stało się także jednym z głównych powodów ponownego otwarcia restytucyjnego sporu toczonego między Grecją a Wielką Brytanią, reprezentowaną przez British Museum22. Jednak proponowana w muzeum narracja wystawiennicza również zasługuje na uwagę – krytykowana głównie za „archeologiczny” wymiar, a przez jednego z przeciwników nazwana nawet „archeologicznym hangarem”23, oferuje model ekspozycyjny alternatywny wobec uniwersalistycznej wystawy British Museum24.

Najbardziej konsekwetnie polityka ta realizowana jest w Galerii Archaicznej usytuowanej na pierwszym piętrze ateńskiego muzeum. W otwartych przestrzeniach doskonale doświetlonych naturalnym światłem padającym przez szklane tafle ścian umieszczone są archaiczne rzeźby greckie, znalezione na terenie Akropolu, pierwotnie eksponowane w starym budynku muzealnym znajdującym się na wzgórzu. Prezentacja rzeźb odbiega od konwencjonalnego i tradycyjnego ujęcia znanego zwiedzającym z poprzedniego muzeum. Oferuje nowy wgląd w obiekty, daleki od estetyzujących ekspozycji.

Fig. 1. New Acropolis Museum, Ateny, fragment ekspozycji, rzeźba figuralna uzupełniona o „archeologiczną protezę”, Acr.697, @ Acropolis Museum 2018, zdj. Yannis Koulelis

Archeologiczne protezy w Galerii Archaicznej to rzeźby antropo- i zoomorficzne wyposażone w materialne uzupełnienia (bolce konstrukcyjne, szkielety podtrzymujące, wydruki trójwymiarowe, gipsowe uzupełnienia, fig. 1), jak i cyfrowe i wirtualne pomoce (filmowe rekonstrukcje prezentujące eksponowane artefakty np. z pierwotną polichromią, dokumenty ukazujące laboratoryjną pracę konserwatorską). Słynny Moschoforos jest w New Acropolis Museum ukazany w stanie „pół-konserwatorskim”, posadowiony na szkielecie wzmacniającym z widocznymi wkrętami na śruby pomagającymi mu w zachowaniu pozycji pionowej; procesu konserwacji rzeźby oglądamy dodatkowo na towarzyszącej jej projekcji wideo. Inna kanoniczna rzeźba, Kora Euthydikos podtrzymywana jest specjalnym bolcem. Niekompletny Dziedziniec Kariatyd został uzupełniony śnieżnobiałą kopią kariatydy znajdującej się w British Museum.

Archaiczne rzeźby są zaaranżowane tak, by zwracać uwagę na restauratorsko-rekonstrukcyjny wymiar pracy z materiałem archeologicznym. Ten istotny zabieg, dekonstrukcyjny wobec tradycyjnych wystaw archeologicznych, plasuje tym samym ekspozycję na tle innych wystaw konserwatorskich. Rekonstrukcja rzeźb jako taka stanowi ważny wątek wystawy: procesy konserwacji są ukazane w formie filmów towarzyszących poszczególnym obiektom, odtworzone zostały ornamenty i kolory wielu obiektów, co znów jest ujęciem przełamującym utarte sposoby prezentacji śnieżnobiałych marmurów. New Acropolis Museum nadaje zatem rzeźbom i innym dekoracjom pochodzącym ze wzgórza ateńskiego zdecydowanie archeologicznego charakteru, rekonstruując ich pierwotne konteksty, podkreślając ślady zniszczenia i upływu czasu. Takie ujęcie obiektów – nie tylko Fidiaszowskich dzieł sztuki, lecz także artefaktów archeologicznych, zrywa z tradycyjnym kultem fragmentu, do dziś dominującym na wielu wystawach. Trzeba bowiem pamiętać, że te niemalże uświęcone marmury były niegdyś częściami większej całości, a tę trudno sobie wyobrazić patrząc na wyizolowane fragmenty wystawione w British Museum (fig. 2).

Archeologiczna proteza, techniczne lub technologiczne uzupełnienie, nie mogłaby istnieć bez zniszczonej, naznaczonej upływem czasu materii archeologicznej. W tym kontekście warto przywołać koncepcję zaproponowaną przez archeologa Corneliusa Holtorfa. Holtorf, analizując spór między archeologicznymi materialistami i konstruktywistami, proponuje, by w refleksji nad zabytkami posłużyć się kategorią – przeszłościowości (pastness)25, która wiąże problem autentyczności obiektów, konstruowania znaczeń i materii. Celem doprecyzowania pojęcia, Holtorf rozwija definicję autentyczności, która nie skupia się na wieku artefaktów, ale akumulowaniu czasu i kondycji obiektu jako pochodzącego z przeszłości26, które wyrażają się w materii poprzez widoczne ślady – ubytki, zniszczenia, rozbicie, wytarcie, patynę. Holtorf zwraca uwagę na to, że ślady zostały nabyte w przeszłości, ale są widoczne teraz i odpowiadają za nasze kojarzenie obiektu jako zabytku. Kategorię przeszłościowości Holtorf dookreśla poprzez wskazanie na percepcję i doświadczenie obiektu, które sytuują się w określonym kontekście kulturowym27. Archeolog pisze, że eksponat w muzeum może być postrzegany poprzez ramę przeszłościowości, ponieważ muzealna etykieta wskazuje, że pochodzi z przeszłości; o przeszłym charakterze średniowiecznego kościoła mówi nam styl, kojarzony z konkretnym czasem budowy; kategoria przystaje też do ruin, po których – na pierwszy rzut oka – widać zniszczenie, upływ czasu28. Holtorf sugeruje, że to kategoria przeszłościowości pozwala oddzielić archeologiczną autentyczność od konstytuującej obiekt materii29. Autor wymienia, jakie warunki musi spełnić obiekt, by w jego odniesieniu stosować pojęcie. Dla Holtorfa wymaga ono od obiektu materialnych śladów przeszłości, choćby patyny, percepcji poznających go, a także wciągającej i pełnej znaczeń historii łączącej przeszłość i teraźniejszość30.

Fig. 2. British Museum, Londyn, fragment ekspozycji w Duveen Gallery, fot. Monika Stobiecka

Cechy przeszłościowości inherentnie tkwiące w obiektach archeologicznych na wystawie w New Acropolis Museum są ujawnione, wręcz wyraźnie odsłonięte. Co więcej, eksponaty rzeźbiarskie, którym towarzyszą wszelkiego rodzaju „pomoce” konstrukcyjne, a także materiały filmowe komentujące procesy konserwacji i restauracji uwydatniają przeszłościowy charakter zniszczonych fragmentów. Materialne ślady upływu czasu – zniszczenie, nadłamania, czy pozostałości polichromii są wyraźnie odkryte przed zwiedzającymi w New Acropolis Museum. Srebrne bolce, na których trzyma się Moschoforos czy Kora Euthydikos tworzą wyraziste kontrasty między nowym i starym, współczesnym a przeszłym, stanowiąc dowód przemijalności czasu i starzenia. Upływający czas, który zostawia materialne ślady na archeologicznych odkryciach, jest dla zwiedzających w muzeum naocznym dowodem autentyczności obiektów.

Odczytanie wystawy poprzez kategorię przeszłościowości Holtorfa kieruje jednak raczej w stronę tradycyjnego rozumienia wystawy archeologicznej. Wprawdzie nacisk w Nowym Muzeum Akropolu został położony przede wszystkim na materialność zniszczeń i możliwości ich współczesnej kompensacji, jednakże nie można odmówić tej perspektywie historycznego uwikłania w estetykę fragmentu. Fragment czy ruina doświadczona upływem czasu to tradycyjnie rozumiana kwintesencja przedmiotu badań archeologii, która etymologicznie oznacza „naukę o starych rzeczach”31. Ślady i oznaki zniszczenia na odkrytych obiektach, co więcej, odwołują się do kategorii autentyku, która jako pojęcie zaczęła się kształtować w XVIII wieku – w tym samym czasie, kiedy nastał świt muzeów32. Fragmentaryczność i autentyzm wynikające wprost z materialistycznego odczytania akcentów ekspozycyjnych odsyłają, wprawdzie w atrakcyjnej formie, do bardzo tradycyjnego rozumienia wystawy archeologicznej.

Proteza jako sposób „leczenia” przeszłości

Narrację konserwatorsko-rekonstruktorską w New Acropolis Museum odczytuję jednak jako przełamującą tradycyjny, a może wręcz anachroniczny model wystawienniczy, wzbogacając jej interpretację się o pojęcia z gruntu preservation science (chemia konserwatorska33, konserwacja profilaktyczna), pozwalające mi pytać o to, jak proteza leczy, jak chroni, co w istocie „robi” z obiektami.

We wstępie jednego z najobszerniejszych polskich kompendiów do konserwacji kamienia zostały określone obowiązki wobec obiektów zabytkowych:

Obowiązkiem konserwatorów wobec zabytków, podobnie jak lekarzy wobec ludzi i zwierząt, jest ochrona przed atakującymi je chorobami, prowadzącymi do ich zniszczenia. Najskuteczniej można to realizować, stosując zabiegi profilaktyczne, a więc uniemożliwiając działanie procesów destrukcyjnych na obiekty narażone na bezpośrednie wpływy czynników atmosferycznych i agresywnego środowiska, w jakim się znajdują. Należy więc je chronić, zapobiegając chorobom, czyli eliminując czynniki niszczące (chorobotwórcze), i natychmiast likwidować przyczyny niszczenia (chorób), jeśli obiekt już został zaatakowany34 [podkreślenia – M.S.].

W przytoczonym cytacie otwierającym publikację uderza medyczna metaforyka. Podręcznik Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna nie jest jednak jedynym źródłem, które operuje przenośniami zapożyczonymi z języka lekarskiego, typu leczenie czy lek35. Translacja języka używanego z reguły w odniesieniu do ludzi i zwierząt, nabiera sugestywnego znaczenia wobec materii (nie)ożywionej, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter publikacji konserwatorskich posługujących się skondensowanym, naukowym i zwięzłym formatem tekstu naukowego. Medyczna nomenklatura stosowana przez konserwatorów reprezentujących praxis36 uprawomocnia pojęcie archeologicznej protezy jako kompensacyjnego uzupełnienia, wynik opieki, którą obecnie roztaczamy nad zabytkami.

O leczeniu zabytków opowiadają filmy prezentowane na wystawie w New Acropolis Museum. Odczytanie ich przez pryzmat medycznych metafor oferowanych przez naukowy język konserwatorów zapewnia wgląd w materialność i autonomię artefaktu, a także jego potencjał jako figury muzealnego i archeologicznego „cyborga”. Ścieżkę takiej interpretacji wyznacza chociażby pojęcie „patyny” znane z biochemicznego słownika konserwacji, a także używane przez Holtorfa jako materialny wyraz przeszłościowości, widzialny „ślad” starzenia.

Patyna, w optyce biofizykochemicznej, jest warstwą tlenków, węglanów i zasadowych węglanów występujących na powierzchni obiektu, nadających jej pożądany koloryt i posiadających właściwości ochronne37; tworzy się z biegiem czasu i ma inny skład chemiczny i inne właściwości fizyczne niż graniczący z nią obiekt38. Znane są dwa rodzaje patyny – naturalna i fałszywa39 / sztuczna40. Patyna naturalna powstająca samorzutnie zapewnia, w przypadku kamienia, twardość i ochronę41, jednocześnie jednak zubaża głębsze warstwy kamienia, dopuszcza wewnętrzne działanie wody, tym samym osłabiając kamień42. Poważnym zagrożeniem dla kamienia czy innego materiału nieorganicznego jest jednak głównie fałszywa patyna, która, stanowiąc osad powstający w zanieczyszczonym środowisku, znacznie pogarsza stan materii43. Definicja patyny w naukach ścisłych ma, jak podkreślił chemik Janusz Lehmann, charakter estetyczny, a nie techniczny44, co mimowolnie kieruje w stronę rozumienia patyny jako uszlachetniającego śladu upływającego czasu.

Patyna jest zatem tym, co pozwala wierzyć w „długie trwanie” obiektu, materialnym wyrazem akumulowania czasu uprawomocniającym kategorię autentyku. Patyna jest ochronną i niezbywalną warstwą, która z jednej strony mówi o archeologicznej naturze obiektu, z drugiej zaś uniemożliwia „powrót” do stanu pierwotnego przedmiotu. Nierozstrzygalny dylemat, który stanął u początków ochrony i opieki nad zabytkami – konserwować czy restaurować45, w New Acropolis Museum został rozwiązany poprzez wprowadzenie pomocniczych mediów filmowych. Dokumenty prezentujące rekonstrukcje polichromii nie „stykają się” z zabytkową patyną, a jednocześnie realizując edukacyjną misję muzeów, uzupełniają artefakt. Filmy pokazują inne wcielenie „starego” artefaktu, nie ingerują w jego strukturę niczym inwazyjne rekonstrukcje i jednocześnie umożliwiają pielęgnację jego materialności szeregiem metod konserwatorskich. Zaletą, nie tylko pedagogiczną, jest prezentowanie na filmach procesu konserwacji „krok po kroku”. „Leczenie” cennych rzeźb z Akropolu zakłada wieloetapowość i implementację szeregu metod dostosowanych do indywidualnych „pacjentów”. Wachlarz metod – od mechanicznych (przekuwanie, ścieranie, piaskowanie, stosowanie mączek ściernych, szczotkowanie, podwyższona temperatura, złuszczanie) do chemicznych i fizykochemicznych (metoda ultradźwiękowa czy laserowa)46 pokazuje, jak daleka od stanu pierwotnego prezentowanego na monitorach i kolorowych rekonstrukcjach jest krucha tkanka zabytku, pozornie wyglądającego na trwały i niewzruszony marmur doświadczony przeżyciem wieków. Co istotne w tym kontekście, eksponaty konserwatorskie przywracają zwiedzającym to, co przepadło na wystawie w British Museum, kiedy w 1938 roku cenne zabytki z Akropolu zostały poddane konserwacji. Zabiegi były o tyle niefortunne, że „miodowe” naloty na rzeźbach uznano za nieestetyczną patynę, nie zaś za pozostałości pigmentu, którymi w rzeczywistości były47.

Zarówno szereg zabiegów konserwatorskich, jak i wprowadzenie na ekspozycję materiałów cyfrowych, dowodzi tego, jak mylna współcześnie może być teza o destrukcyjnym wymiarze pracy archeologów48. Nowe możliwości archeologii cyfrowej wychodzą również poza zwyczajowo rozpatrywany wymiar odwzorowywania i wizualizacji49, przekraczając granicę między epistemologicznym a ontologicznym statusem obiektów. W przypadku New Acropolis Museum interaktywne plansze i filmy prezentujące rekonstrukcje mieniące się feerią barw, bezpośrednio zestawione z oryginalnymi, poszarzałymi obiektami podważają status artefaktu jako zredukowanego do zabytkowej tkanki. Cyfrowe suplementy stanowią „przedłużenia” obiektu – jego protezy, oddające pierwotny wygląd, do którego nie można już powrócić, nie naruszając autentycznej materii artefaktu. Modele wirtualne i cyfrowe rekonstrukcje prezentowane na filmach towarzyszących zabytkom, stanowiąc nieinwazyjne suplementy artefaktów, mają wymiar epistemologiczny – pozwalają wizualizować „niewyobrażalne” – np. polichromie zabytków, skomplikowane układy rzeźbiarskie. Walor poznawczy ma istotne znaczenie jako realizacja postulatu o demokratyzacji muzeów50; zarazem jest to wcielenie w życie modelu dydaktycznego muzeum51. Nie zgadzam się zatem ze stwierdzeniem, że technologia ogranicza się tylko do zaspakajania współczesnego głodu rozrywki i powinna oferować „turystyczne produkty”52. Ekspozycja w New Acropolis Museum, w którym aplikacja technologii sprowadza się do prezentacji krótkich filmów i wizualizacji, stanowi doskonały dowód na to, że nowoczesne technologie nie powinny się kojarzyć tylko z tabletami i grami, które często odciągają uwagę zwiedzających od zabytków. Zamiast tego szereg nowych możliwości może być postrzegany jako szansa na głębszy wgląd w artefakt53, jego przeszłość, materię i znaczenia. Z perspektywy ontologicznej, cyfrowe suplementy zbliżają się do realizacji figury archeologicznego „cyborga”, który przekracza granicę między realnością a wirtualnością, „nie ma cech trwałości czy niezmienności, jest stale in progress54. Cyfrowe technologie gwarantują kompensację – minione i przeszłe zostaje przywrócone zwiedzającym, przy jednoczesnym braku ingerencji w kruchą istotę artefaktów, zachowaniu cennego „autentyku”. Możliwość suplementacji i tworzenia zabytkowych „cyborgów” koreluje ze współczesną pogonią za całością – dążeniem do kompletności, daleko odbiegającym od dziewiętnastowiecznego kultu nostalgicznych fragmentów.

Archeologiczna proteza rozumiana jako substytut straty lub braku występującego we fragmentarycznym artefakcie prowadzi do przewartościowania myślenia o technologii i konserwacji w archeologii. Zabiegi pozostające w domenie „twardej” nauki osadzają artefakt w narracji wiarygodnej rekonstrukcji. Wirtualne i materialne protezy, które stanowią reakcję na rzeczywistość pozbawionych koloru, fragmentarycznych rzeźb stają się Heideggerowskim ze-stawem (Ge-stell), który: „oznacza sposób odkrywania, jaki włada w istocie współczesnej techniki, a sam nie jest niczym technicznym. Natomiast to, co techniczne obejmuje wszystko, co znamy jako rusztowanie, suwnice i pomosty, a co stanowi część składową tak zwanego montażu.”55. Wirtualne pomoce i interwencje konserwatorskie funkcjonują zatem jako techniczne rusztowanie, które poszerza nasze możliwości odkrywania artefaktu56. Takie traktowanie obiektu archeologicznego oddala go od artystycznie uwikłanej estetyki fragmentu i sprowadza ku ujawnianiu istotowości archeologicznej protezy. Archeologiczna proteza mimowolnie prowadzi do zadawania pytań o to, czym artefakt jest, skoro nie jest już, tym czym był? Czym artefakt był, kiedy nie był artefaktem?

Wnioski

Archeologiczna proteza nakreślona w tym tekście pozwala rozumieć jedność i kompletność obiektów dziedzictwa archeologicznego jako odzwierciedlenie współczesnego Zeitgeistu charakteryzującego się hegemonią technologii dążących do uzupełniania braków i rekompensowania strat. Ukazana jak na wystawie w New Acropolis Museum, archeologiczna proteza otwiera się na dyskusje stojące na przecięciu studiów nad materialnością, technologią i techniką, wskazując jednocześnie, że można zachować rozsądny balans pomiędzy tymi trzema perspektywami. Równowaga pomiędzy materią, technicznym i technologicznym suplementem jest warunkiem do zaistnienia soczewki ontologicznej pozwalającej na głębszy wgląd w istotę obiektów, ich długie trwanie, historię, materialność.

Rekonstrukcja czy sposób wspomagania fragmentarycznego obiektu mechanicznymi suplementami protetyzuje nie tylko sam obiekt, ale i naszą wizję przeszłości, która staje się bardziej kompletna dzięki symbiozie tego, co materialne i tego, co techniczne lub technologiczne, nam współczesne. Technika i technologia zatem stają się aktywnymi aktorami w procesie (re)konstruowania pamięci. Inaczej niż proponował to Riegl, „zainteresowanie łączy się (…) bez wątpienia także z wartością pamiątkową [Erinnerungswert], to znaczy: na zabytek patrzymy z tego punktu widzenia (…) ale wartość jego spoczywa nie w pierwotnym stanie dzieła w czasach jego powstania, lecz w wyobrażeniu sobie czasu, jak upłynął od jego powstania, wyobrażeniu, które zdradza się naszym zmysłom poprzez ślady swej starości”57, wyobrażenie o przeszłości obecnie czerpiemy z protetycznych fabrykatów, nie zaś nastrojowości, którą emanuje obiekt. Niemniej ten sam obiekt, zniszczony, poszarzały i fragmentaryczny jest warunkiem sine qua non dla technologicznej i technicznej rekonstrukcji. Zwiększa on bowiem wiarygodność protezy, osadza ją w realnej tkance dowodu z przeszłości, legitymizując działania dokonywane w ramach restytucji pamięci i (re)konstrukcji przeszłości. Nawiązując do Simmlowskiego cytatu otwierającego tekst, tym, czym żyje fragment i ruina, jest obecnie technologia, umożliwiająca nam dotarcie do kompletnej wizji przeszłości.

1 Georg Simmel, Ruina. Próba estetyczna, w: Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 171.

2 Caitlin DeSilvey, Curated Decay: Heritage Beyond Saving, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2017, s. 5; Monika Stobiecka, Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości, „Turystyka Kulturowa” 2019, nr 4, s. 112-123.

3 Takie rozumienie protezy w archeologii podają Olsen, Shanks, Webmoor i Witmore w: Bjørnar Olsen, et. al., Archaeology. The Discipline of Things, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2012.

4 Taką tezę prezentują Olsen, Shanks, Webmoor i Witmore w: Bjørnar Olsen, et. al., Archaeology… Co więcej opisywane podejście estetyczne zostało omówione przez Vergo, który muzea archeologiczne używające typologii wiąże z tzw. modelem artystycznym w wystawiennictwie. Mimo, że proponowana przez niego typologia wystaw (wystawy artystyczne i kontekstualne) liczy sobie już 30 lat, pozostaje alarmująco aktualna w odniesieniu do dyskusji na temat wystaw archeologicznych. Zob. Peter Vergo, Milczący obiekt, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Universitas, Kraków 2005, s. 313–334.

5 David Wills, Prosthesis, Stanford University Press, Stanford 1995, s. 1-9.

6 Ibidem, s. 10-13.

7 Ibidem, s. 15.

8 Ibidem, s. 165.

9 The Cyborg Handbook, red. Chris Hables Gray, Routledge, New York and London 1995.

10 Donna Haraway, Simians, cyborgs and women. The Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991.

11 Prosthetic territories: politics and hypertechnologies, red. Gabriel Brahm, Jr. & Mark Driscoll, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford 1995.

12 Katherine Ott, The Sum of Its Parts. An Introduction to Modern Histories of Prosthetics, w: Artificial parts, practical lives: modern histories of prosthetics, red. Katherine Ott, David Serlin, Stephen Mihm, New York University Press, New York and London 2002 1-42.

13 Celia Lury, Prosthetic culture. Photography, memory and identity, Routledge, London, New York 1998.

14 Hal Foster, Prosthetic Gods, The MIT Press, Cambridge and London 2004.

15 Por. Richard H. Godden, Prosthetic ecologies: vulnerable bodies and the dismodern subject in Sir Gawain and the Green Knight, w: Prosthesis in Medieval and Early Modern Culture, red. Chloe Porter, Katie L. Walter, Margaret Healy, Routledge: London, New York 2018 s. 25-42.

16 Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba, Vivan Sobchack, Oscar Pistorius: sztuczne ciała w teorii i praktyce, „Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej” 2012, nr 7-8(668-669), s. 102-109.

17 Chloe Porter, et al., Foreword, w: Prosthesis in Medieval and Early Modern Culture, red. Chloe Porter, Katie L. Walter, Margaret Healy, Routledge, London and New York 2018, s. 2

18 Bernard Stiegler, Technics and Time. The Fault of Epimetheus. Vol 1., przeł. Richard Beardsworth, George Collins, Stanford University Press, Stanford 1988, s. 235.

19 Ibidem.

20 Szymon Wróbel, Perpetuum mobile istoty śmiertelnie protetycznej, lipiec-sierpień 2015 https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7222015szymon-wrobelperpetuum-mobile-istoty-smiertelnie-protetycznej/, 4.02.2019.

21 Takie rozumienie protezy proponuje też Alison Landsberg w: Alison Landsberg, Prosthetic Memory. The transformation of American remembrance in the age of mass culture, Columbia University Press, New York 2004.

22 Zob. Christopher Hitchens, The Parthenon Marbles. The Case for Reunification, Verso, London New York 2008; Janet Marstine, Introduction. What is New Museum Theory?, w: New Museum. Theory and Practice, red. Janet Marstine, Wiley, Malden, Oxford Victoria, 2006, s. 1-37.

23 Christopher R. Marshall zarzucił pomysłodawcom i projektantowi nowego muzeum w Atenach brak ideowości w kształtowaniu ekspozycyjnej narracji i ignorancję wobec artystycznego wymiaru dekoracji partenońskich. Jednocześnie australijski badacz stwierdził, że obiekty są „godnie” zaprezentowane jedynie w silnie zideologizowanej przestrzeni galerii fryzu w British Museum projektowanej w XIX wieku. Marshall odmówił marmurom partenońskim kontekstu archeologicznego, twierdząc, że obiekty powinny być tylko i wyłącznie rozumiane jako dzieła sztuki. Zob. Christopher R. Marshall, Athens, London or Bilbao? Contested narratives of display in the Parthenon galleries of the British Museum, w: Museum Making. Narratives, architectures, exhibitions, red. Suzanne MacLeod, Jonathan Hale, Laura Hourston, Routledge, New York 2012, s. 34–47.

24 Wystawionym w specjalnie na ten cel stworzonej Duveen Gallery, marmurom partenońskim początkowo patronowało hasło „dydaktyczno-archeologicznej” ekspozycji, zob. Ian Jenkins, Archaeologists and aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum 1800–1939, British Museum, London 1992. Niemniej z perspektywy czasu proponowana narracja nie oferuje dydaktycznego ujęcia, nie wydobywa też aspektu rekonstruktorskiego, organiczonego jedynie do wystawienia marmurów w ciągach zgodnych z pierwotnym usytuowaniem w świątyni na Akropolu. W trakcie sporów trwających już drugi wiek podkreśla się także, że „wystawione w ponurym Bloomsbury [marmury] tracą blask — na zewnątrz angielska pogoda, a wewnątrz ściszone głosy karnej armii turystystów”, zob. Mary Beard, Partenon, Rebis, Poznań 2018 [wersja ebook]. Szerzej omawiam historię i dyskursy wokół sporów o marmury partenońskie (choć Brytyjczycy wolą nazywać je „marmurami Elgina” nie podejmując dekolonialnej rękawicy) w: Monika Stobiecka, Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego, w przygotowaniu.

25 Cornelius Holtorf, On Pastness: A Reconsideration of Materiality in Archaeological Object Authenticity, „Anthropological Quarterly” 2013, nr 86/2, s. 427-443.

26 Ibidem., s. 429.

27 Ibidem., s. 431.

28 Ibidem.

29 Ibidem.

30 Ibidem., s. 432-434.

31 Olsen, et. al., Archaeology… s. 3.

32 Marstine, Introduction s. 2.

33 Andrzej Barański, Chemia konserwatorska — podstawowe uwarunkowania jej rozwoju, w: Nauka i zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, red. Władysław Weker, Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne 2008, s. 7.

34 E. Derkowska-Rybicka, et al., Część 1. Zabytki kamienne, w: Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, red. Wiesław Domasłowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 13.

35 B. J. Rouba, The Significance of Research in the Process of Conservation, w: Interdisciplinary research on the Works of Art, red. Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 41-50; Corrado Pedeli, Stefano Pulga, Conservation Practices on Archaeological Excavations. Principles and Methods, przeł. Erik Risser, Los Angeles, The Getty Conservation Institute 2013.

36 Anna Łopuska, Rola konserwatora-restauratora dzieł sztuki w interdyscyplinarnych działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury, w: Nauka i zabytki… s. 27.

37 Janusz Lehmann, Chemia w ekspertyzie i konserwacji zabytków z materiałów nieorganicznych, Warszawa 1978, s. 85.

38 Derkowska-Rybicka, et al., Zabytki kamienne… s. 163.

39 Ibidem, s. 177.

40 Lehmann, Chemia w ekspertyzie… s. 85.

41 Derkowska-Rybicka, et al., Zabytki kamienne… s. 162-164.

42 Ibidem, s. 177.

43 Ibidem.

44 Lehmann, Chemia w ekspertyzie… s. 265.

45 Marcelle Scott, Normal and Extraordinary Conservation Knowledge: Towards a Post-normal Theory of Cultural Materials Conservation, „AICCM Bulletin” 2015, nr 36 (1), s. 3-12.

46 Derkowska-Rybicka, et al., Zabytki kamienne… s. 266-287.

47 Hitchens, The Parthenon Marbles… s. 88-91.

48 Przekonanie o tym, że w archeologię jest nieuchronnie wpisana destrukcja jest szeroko dyskutowane od lat, por. np. B. Olsen, et. al., Archaeology… s. 80.

49 Constance Classen, David Howes, The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artifacts, w: Sensible objects. Colonialism, Museums and Material Culture, red. E. Edwards, Ch. Gosden, R. B. Phillips, Berg, Oxford, New York 2006, s. 216.

50 Anna Ziębińska-Witek, Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014, s. 220.

51 Anna Ziębińska-Witek, Muzea wobec nowych trendów w humanistyce. Refleksje teoretyczne, „Historyka. Studia metodologiczne”, 2015, t. 45, s. 98.

52 Justyna Derwisz, Współczesne technologie multimedialne w wirtualnej rekonstrukcji oraz prezentacji historycznych obiektów architektonicznych, „Wiadomości Konserwatorskie” 2013, 34, s. 82-91.

53 Classen,Howes, The Museum as Sensescape… s. 216.

54 Danuta Minta-Tworzowska, Badania nad kulturą wizualną i ich wpływ na konstruowanie obrazów przeszłości przez archeologów, w: Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin 2011, s. 326.

55 Martin Heidegger, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Kraków 2002, s. 22.

56 Ibidem, s. 23.

57 Ksawery Piwocki, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, PWN, Warszawa 1970, s. 139.

Barański, Andrzej. “Chemia konserwatorska – podstawowe uwarunkowania jej rozwoju.” In: Nauka i zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, edited by Władysław Weker, 7–12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2008.

Beard, Mary. Partenon. Translated by Tomasz Chwałek. Poznań: Rebis, 2018 [ebook].

Classen, Constance, Howes David. “The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artifacts.” In: Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture, edited by Elisabeth Edwards, Chris Gosden, Ruth B. Phillips, 199–222. Oxford–New York: Berg, 2006.

The Cyborg Handbook, edited by Chris Hables Gray. New York–London: Routledge, 1995.

Derkowska-Rybicka, Ewa, Skibiński Sławomir, Strzelczyk Alicja. “Część 1. Zabytki kamienne.” In: Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, edited by Wiesław Domasłowski, 21–484. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Derwisz, Justyna. “Współczesne technologie multimedialne w wirtualnej rekonstrukcji oraz prezentacji historycznych obiektów architektonicznych.” Wiadomości Konserwatorskie 34 (2013): 82–91.

DeSilvey, Caitlin. Curated Decay: Heritage Beyond Saving. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2017.

Foster, Hal. Prosthetic Gods. Cambridge–London: The MIT Press 2004.

Godden, Richard H. “Prosthetic ecologies: vulnerable bodies and the dismodern subject in ‘Sir Gawain and the Green Knight’.” In: Prosthesis in Medieval and Early Modern Culture, edited by Chloe Porter, Katie L. Walter, Margaret Healy, 25–42. London–New York: Routledge, 2018.

Haraway, Donna. Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. New York: Routledge 1991.

Heidegger, Martin. Odczyty i rozprawy. Translated by Janusz Mizera. Kraków: Baran i Suszczyński, 2002.

Hitchens, Christopher. The Parthenon Marbles. The Case for Reunification. London–New York: Verso, 2008.

Holtorf, Cornelius. “On Pastness: A Reconsideration of Materiality in Archaeological Object Authenticity.” Anthropological Quarterly 86, no. 2 (2013): 427–43.

Jenkins, Ian. Archaeologists and Aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum 1800–1939. London: British Museum, 1992.

Landsberg, Alison. Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia University Press, 2004.

Lehmann, Janusz. Chemia w ekspertyzie i konserwacji zabytków z materiałów nieorganicznych. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1978.

Lury, Celia. Prosthetic Culture. Photography, Memory and Identity. London–New York: Routledge, 1998.

Łopuska, Anna. “Rola konserwatora-restauratora dzieł sztuki w interdyscyplinarnych działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury.” In: Nauka i zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, edited by Władysław Weker, 27–34. Państwowe Muzeum Archeologiczne: Warszawa 2008.

Marshall, Christopher R. “Athens, London or Bilbao? Contested narratives of display in the Parthenon galleries of the British Museum.” In: Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions, edited by Suzanne MacLeod, Jonathan Hale, Laura Hourston, 34–47. New York: Routledge, 2012.

Marstine, Janet. “Introduction.” In: New Museum. Theory and Practice, edited by Janet Marstine, 1–37. Malden–Oxford–Victoria: Wiley, 2006.

Minta-Tworzowska, Danuta. “Badania nad kulturą wizualną i ich wpływ na konstruowanie obrazów przeszłości przez archeologów.” In: Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia, edited by Rafał Zapłata, 315–34. Lublin: Wiedza i Edukacja, 2011.

Olsen, Bjørnar, Shanks Michael, Webmoor Timothy, Witmore Christopher. Archaeology. The Discipline of Things. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 2012.

Ott, Katherine. “The Sum of Its Parts. An Introduction to Modern Histories of Prosthetics.” In: Artificial Parts, Practical Lives: Modern Histories of Prosthetics, edited by Katherine Ott, David Serlin, Stephen Mihm, 1–42. New York–London: New York University Press, 2002.

Pedeli, Corrado, Pulga Stefano. Conservation Practices on Archaeological Excavations. Principles and Methods. Translated by Erik Risser. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2013.

Piwocki, Ksawery. Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla. Warszawa: PWN, 1970.

Porter, Chloe, Walter Katie L. i Healy Margaret. “Foreword.” In: Prosthesis in Medieval and Early Modern Culture, edited by Chloe Porter, Katie L. Walter, Margaret Healy, 1–5. London–New York: Routledge, 2018.

Prosthetic Territories: Politics and Hypertechnologies. Edited by Gabriel Brahm, Jr., Mark Driscoll. Boulder–San Francisco–Oxford: Westview Press, 1995.

Rouba, Bogumiła J. “The Significance of Research in the Process of Conservation.” In: Interdisciplinary Research on the Works of Art, edited by Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek, 41–50. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Scott, Marcelle. “Normal and Extraordinary Conservation Knowledge: Towards a Post-normal Theory of Cultural Materials Conservation.” AICCM Bulletin 36, no. 1 (2015): 3–12.

Simmel, Georg. Most i drzwi. Wybór esejów. Translated by Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.

Stiegler, Bernard. Technics and Time. The Fault of Epimetheus, vol. 1. Translated by Richard Beardsworth, George Collins. Stanford: Stanford University Press, 1988.

Stobiecka, Monika. Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego. In print.

---. “Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości.” Turystyka Kulturowa 4 (2019): 112–23.

Szcześniak, Magda, Zaremba Łukasz. “Vivian Sobchack, Oscar Pistorius: sztuczne ciała w teorii i praktyce.” Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej 668–69, no. 7–8 (2012): 102–09.

Vergo, Peter. “Milczący obiekt.” In: Muzeum sztuki. Antologia, edited by Maria Popczyk, 313–34. Kraków: Universitas, 2005.

Wills, David. Prosthesis. Stanford: Stanford University Press, 1995.

Wróbel, Szymon. “Perpetuum mobile istoty śmiertelnie protetycznej.” Znak (July–August 2015). www.miesiecznik.znak.com.pl/7222015szymon-wrobelperpetuum-mobile-istoty-smiertelnie-protetycznej/. Accessed February 4, 2019.

Ziębińska-Witek, Anna. “Muzea wobec nowych trendów w humanistyce. Refleksje teoretyczne.” Historyka. Studia metodologiczne 45 (2015): 97–115.

---. “Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum.” In: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, edited by Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, 217–28. Kraków: Universitas, 2014.