Konsorcjum Praktyk Postartystycznych

Nieformalny i interdyscyplinarny sojusz ludzi sztuki, którzy używają swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych poza polem sztuki. Angażują się w koalicje antyfaszystowskie, walczą o prawa kobiet, artystek i pracowniczek. Celem działalności Konsorcjum jest mobilizacja, wymiana idei, dystrybucja informacji, sieciowanie.